Naleznete vše, co hledáte
Naleznete vše, co hledáte
Kontaktujte nás

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahují:

PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE; V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu Forliveshop.cz. Obchodní podmínky určují obchodní vztahy mezi prodávajícím (dodavatelem) společností FORLIVE shop a.s., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov a zákazníkem (spotřebitelem) na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb na internetových stránkách www.nabytek-forliveshop.cz.

Provozovatel obchodu:

FORLIVE shop a.s.

IČ: 24270814

DIČ: CZ24270814

Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, spisová značka 18523 B. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) je právnická či fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (který není spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje výrobky nebo služby za účelem dalšího podnikání s těmito výrobky a službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

KUPNÍ SMLOUVA

Spotřebitel (kupující) - návrhem k uzavření kupní smlouvy je zboží nebo služby nabízené dodavatelem na stránkách e-shopu www.forliveshop.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem (kupujícím) a přijetím objednávky dodavatelem, který tuto objednávku neprodleně informativním emailem potvrdí kupujícímu na jeho zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující (který není spotřebitel) - návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující - spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající (dodavatel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává
 • zboží nemůže být doručeno v termínu

 V případě, že kupující - spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 10 pracovních dnů, čímž k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 • Není-li uvedeno jinak, ceny zboží a služeb jsou platné v daný den a čas provedení objednávky.
 • Není-li u zboží v akci uvedena délka platnosti, platí zboží v akci do odvolání nebo vyrodání skladových zásob.
 • Cena hovoru na infolinku e-shopu www.forliveshop.cz je účtována dle platného ceníku zákazníkova telefonního operátora. Internetový obchod www.forliveshop.cz si neúčtuje žádné poplatky.

  V případě zboží v hodnotě nad 20.000,- Kč, které je na objednávku, může být vyžadována záloha ve výší 30% z ceny.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží. Zboží, které je skladem se ve většině případů odesílá do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží, které není skladem a nebo je dle zákazníka na objednávku, se dodací lhůta pohybuje od 2 do 6 týdnů od potvrzení objednávky.

 

VLASTNICKÉ PRÁVO

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny, případně zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši ustanovené zákonem.

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Není-li uvedeno jinak, standardní doba záruky prodávaného zboží v e-shopu www.nabytek-forliveshop.cz je 24 měsíců.

STORNO A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Storno objednávky:

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením, nejpozději však do 24 hodin od objednání. Závazným potvrzením je obvykle míněno telefonické ověření objednávky prodávajícím (v případě objednávek nižší hodnoty je objednávka považována za potvrzenou odesláním potvrzovacího emailu s kopií objednávky).
 • Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky (akcepované prodejcem) je kupující povinen, dle § 53 odstavce 10, uhradit prodávajícímu prokazatelnou škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, balné atd.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky, emailem), má spotřebitel právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů.
 • Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 • Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě, že nejste spotřebitel, ale zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. V tomto případě obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 • Při odstoupení od smlouvy bez udání důvodů, spotřebitel (nakupující) nemá nárok na proplacení dopravy zboží směrem k dodavateli (prodávajícímu).
 • Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy, které jsou součástí obchodních podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží a poštovné (to jest částka za dopravu výrobku k spotřebiteli) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporujícím uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného dodání zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

 

SMLUVNÍ POKUTA

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující, který není spotřebitelem ke své tíži veškeré vzniklé nákady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní, manipulační atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. 
V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14-ti dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonnými normami.

UPOZORNĚNÍ

nabytek- forliveshop.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují podmínky platné v době jejího uzavření. Prodávající máůže požadovat zálohu  na objednávku  do výše 30% z ceny objednávky. O nutnosti zaplatit zálohu Vás budeme neprodleně informovat.

V případě, že se jedná o poslední kus vystavený v expozici, se prodejní cena rovná ceně zboží plus 12% montáž.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je sjednána v českém jazyce. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující - spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.