Naleznete vše, co hledáte
Naleznete vše, co hledáte
Kontaktujte nás

Reklamační řád

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád e-shopu www.nabytek-forliveshop.cz je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží uplatněné spotřebitelem v záruční době. V případě, že je kupujícím podnikatel, pak se reklamace řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb..

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  • přiměřenou slevu z původní kupní ceny; a nebo

  • bezplatné odstranění vady opravou;

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana, která porušuje smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo s tím byla obeznámena, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala a věděla o něm.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení pokynů v návodu k použití.
 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe fakturou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a především kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Před odesláním oprávněné reklamace na naši adresu nás prosím kontaktujte písemně na e-mailu info@nabytek-forliveshop.cz.

ŘEŠENÍ SPORU

Spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení  spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, veškeré informace najdete na: www.coi.cz

POSTUP PŘI PODÁNÍ REKLAMACE:

  • Prosíme uveďte typ výrobku, číslo nákupní faktury, stručný popis závady a fotodokumentaci, na které je viditelné případné poškození. Urychlíte tím vyřízení Vaší reklamace.

  • Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme postup reklamace.

  •  Můžete využít náš reklamační list, který je ke stažení zde.

     

Reklamovaný výrobek zasílejte na adresu:

FORLIVE shop a.s.

Opavská 61

794 01 - Krnov

 

  • Reklamaci je také možné uplatnit osobně na prodejnách v Krnově a Opavě.

 

DOPORUČENÍ:

Doporučujeme výrobek zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím výrobku. Reklamaci zasílejte na vlastní náklady, nikoliv dobírkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty), doporučujeme zásilku pojistit.